Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wiadomości
piątek, 11 kwietnia 2014 r.
Spotkanie p. J. Wrony - Z-cy Dyrektora Dep. Rybołówstwa MRiRW (pierwszy z lewej) z wystawcami

Informacja nt. udziału Departamentu Rybołówstwa MRiRW w VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014

Kòżdi pasturz swój rëńczôk chwôli - Każdy kupiec swój towar chwali... W dniach 11 -13 kwietnia 2014 r. w Kielcach mają miejsce VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Nie ulega wątpliwości, iż jest to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza ukierunkowana na produkty turystyki wiejskiej.

środa, 9 kwietnia 2014 r.
Pan Dyrektor Dariusz Zdybel wygłasza prezentację nt. Podsumowania dotychczasowego wykonania Programu Operacyjnego

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego PO RYBY 2007-2013

W dniu 8 kwietnia 2014 r. odbyło się XIII. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013).

czwartek, 20 lutego 2014 r.
II-edycja-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-i-mlodziezy_640x380.jpg

II edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, Departament Rybołówstwa uprzejmie zaprasza do udziału w II edycji konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt. „Morski świat przyszłości”, organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

środa, 12 lutego 2014 r.
Wyróżnieni przedstawiciele spotkania przez Podsekretarza Stanu-Kazimierza Plocke za realizację zasady „n+2"

Spotkanie podsumowujące realizację zasady „n+2” w roku 2013

W dniu 6 lutego br. w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zasady „n+2” w roku 2013, którego uczestnikami byli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej oraz wszystkich Instytucji Pośredniczących Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Spotkanie otworzył Pan Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podziękował wszystkim instytucjom za zaangażowanie, dzięki któremu środki przyznane Polsce na lata 2007-2011 zostały w całości rozliczone. Podczas spotkania przedstawiono realizację zasady n+2 w roku 2013 przez poszczególne instytucje oraz omówiono plany i prognozy na lata 2014 - 2015.

wtorek, 28 stycznia 2014 r.
Fot. Spotkanie plenarne grupy roboczej ds. opracowywania projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Spotkanie plenarne grupy roboczej ds. opracowywania projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

W dniu 23 stycznia 2014 roku w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie plenarne grupy roboczej ds. opracowywania projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Obrady miały na celu podsumowanie konsultacji społecznych, które odbyły się od 11 września do 14 października 2013 roku. Podczas trwania konsultacji napłynęło do Departamentu Rybołówstwa około 450 uwag merytorycznych i redakcyjnych, nadesłanych przez 42 podmioty.

czwartek, 29 sierpnia 2013 r.

Komunikat odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstąpiło od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu.

wtorek, 27 sierpnia 2013 r.

UWAGA: zmiana przepisów dotyczących Osi 5 PO RYBY 2007-2013

Z dniem 23 sierpnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach Osi Priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. 2013, poz. 953). Przepisy rozporządzenia m.in. wprowadzają limity pomocy technicznej dla poszczególnych beneficjentów Osi 5 PO RYBY 2007 – 2013, określają końcową datę składania wniosków o dofinansowanie na 31 marca 2015 roku oraz określają konsekwencje w przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w odrębnej ewidencji księgowej oraz w dokumentacji finansowo-księgowej.

piątek, 2 sierpnia 2013 r.
W dniach 2-6 sierpnia 2013 roku w Szczecinie na terenie Wałów Chrobrego i Wyspy Łasztownia ma miejsce finał słynnych regat The Tall Ships Races.

W dniach 2-6 sierpnia 2013 roku w Szczecinie na terenie Wałów Chrobrego i Wyspy Łasztownia ma miejsce finał słynnych regat The Tall Ships Races.

To reprezentacyjne nabrzeże Szczecina, przy którym zacumuje 120 wyjątkowych żaglowców, stanie się prawdziwą żeglarską stolicą świata. Organizatorzy szacują, że w wydarzeniu tym uczestniczyć będzie 2 miliony osób. Jest to niewątpliwie największa impreza plenerowa w Polsce w 2013 r. Aktualnie w szczecińskim porcie zacumowała już 31-letnia trzymasztowa fregata „Dar Młodzieży”. W sobotę na jej pokładzie pojawi się prezydent Bronisław Komorowski, który oficjalnie rozpocznie TTSR 2013.

czwartek, 11 lipca 2013 r.

Spotkanie Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na Lata 2014-2020

W dniach 26-27 czerwca b.r. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Ministra ds. opracowania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). W jej skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, środowiska rybackiego oraz partnerów społecznych i gospodarczych.