Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wiadomości
wtorek, 12 maja 2009 r.

Informacja na temat rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego zawiera delegację do wydania 11 rozporządzeń wykonawczych wymienionych poniżej, których projekty będą przedmiotem konsultacji społecznych po przekazaniu projektu ustawy wraz z projektami rozporządzeń pod obrady Sejmu. Zostaną one podane do wiadomości publicznej w marcu.

wtorek, 30 czerwca 2009 r.

Informacja na temat wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową

1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" W dniu 29 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840).

środa, 8 lipca 2009 r.

Rozpoczęcie programu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało program szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Osi Priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013). Szkolenia są adresowane w szczególności do lokalnych inicjatyw – organizacji i instytucji zainteresowanych zakładaniem lokalnych grup rybackich (LGR) oraz opracowaniem lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR).

piątek, 31 lipca 2009 r.

Informacja na temat realizacji Osi Priorytetowej 1 PO RYBY 2007-2013

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840), rozpoczęta została realizacja Środków Osi Priorytetowej 1 PO RYBY 2007-2013. Od tego momentu do chwili obecnej (stan na 29 lipca br.) wnioskodawcy złożyli:

poniedziałek, 21 września 2009 r.

Informacja na temat organizowanych szkoleń w zakresie dobrostanu ryb w związku z Osią Priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że szkolenia z zakresu dobrostanu ryb prowadzone są przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Szkolenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” będą prowadzone w szczególności dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej 2, środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe.

czwartek, 1 października 2009 r.

Informacja o podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwóch rozporządzeń dotyczących osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

W dniu 29 września 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.