Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Zaproszenie do składania wniosków o wybór stowarzyszenia do realizacji LSROR w ramach PO RYBY 2007-2013
czwartek, 16 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 241).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w terminieod dnia 16 grudnia 2010 r. do dnia 16 lutego 2011 r.

Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich dla obszaru całego kraju w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi: 109 940 159 euro, będące odpowiednikiem kwoty wyrażonej w złotych (PLN) ustalonej zgodnie z kursem wymiany euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania wyboru lokalnych grup rybackich do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.

Miejsce składania wniosków: stowarzyszenia z całego kraju zainteresowane złożeniem wniosku i spełniające warunki określone przepisami ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r.o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr 72 poz. 619, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U. Nr 162, poz. 1292 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 200) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami, spięte w segregatorach, bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na ul. Wspólnej 30 w Warszawie, p. 313.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), w zakładce PO RYBY 2007-2013. Wniosek składa się na formularzu zamieszczonym tutaj.

Ze stowarzyszeniami wybranymi do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) zostanie podpisana umowa na realizację tej strategii. Maksymalna wysokość środków finansowych na realizację tej strategii została określona w § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Złożenie wniosku:

1. o terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku pieczęcią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek;

2. stowarzyszenie ubiegające się o wybór do realizacji LSROR informuje instytucję zarządzającą o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Rozpatrywanie wniosku:

1. wyboru stowarzyszeń do realizacji LSROR dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do składania wniosków;

2. wniosek w pierwszej kolejności podlega wstępnej weryfikacji w zakresie: terminowości złożenia, wypełnienia wszystkich wymaganych pól, złożenia podpisu osoby/osób reprezentującej/ych stowarzyszenie oraz złożenia załączników wskazanych we wniosku;

3. jeżeli wniosek nie został złożony przez stowarzyszenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego albo nie został złożony w terminie lub nie zawiera nazwy stowarzyszenia, lub adresu jego siedziby i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, lub nie dołączono do niego oryginału LSROR, instytucja zarządzająca pozostawia wniosek bez rozpatrzenia;

4. jeżeli wniosek nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego załączników nr 1-5, 6-7 i 11 lub nie dołączono do niego jednego z dokumentów wskazanych przez Stowarzyszenie w załączniku nr 5 lub 11, instytucja zarządzająca wzywa stowarzyszenie, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Brakujące dokumenty należy dostarczyć na adres wskazany w piśmie wzywającym stowarzyszenie do uzupełnienia;

5. jeżeli stowarzyszenie, pomimo wezwania, nie usunęło braków lub nie złożyło wyjaśnień w wyznaczonym terminie, instytucja zarządzająca ponownie wzywa to stowarzyszenie do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;

6. jeżeli stowarzyszenie pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień nie dokonało ich w terminie, instytucja zarządzająca pozostawia wniosek bez rozpatrzenia;

7. instytucja zarządzająca w trakcie rozpatrywania wniosku, może wezwać stowarzyszenie, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;

8. wezwanie stowarzyszenia do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wyboru stowarzyszenia do realizacji LSROR wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania tych czynności;

9. ze stowarzyszeniami wybranymi do realizacji LSROR zostanie podpisana umowa na realizację tej strategii;

10. w przypadku, gdy co najmniej dwa stowarzyszenia uzyskają taką samą liczbę punktów w ramach ocen, o których mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, pierwszeństwo przy wyborze przyznaje się temu stowarzyszeniu, które posiada wyższy współczynnik, o którym mowa we wprowadzeniu do wyliczenia w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia.