Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego PO RYBY 2007-2013
środa, 9 kwietnia 2014 r.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. odbyło się XIII. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013).

Pan Dyrektor Dariusz Zdybel wygłasza prezentację nt. Podsumowania dotychczasowego wykonania Programu Operacyjnego

Pan Dyrektor Dariusz Zdybel wygłasza prezentację nt. Podsumowania dotychczasowego wykonania Programu Operacyjnego

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Monitorującego – p. Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w MRiRW, obrady zaś prowadził Zastępca Przewodniczącego KM – p. Janusz Wrona, Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MRiRW.

Podczas spotkania przyjęta została uchwała w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 — 2013” w zakresie przesunięcia środków finansowych z osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi na rzecz osi priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w kwocie 7 470 416 euro – wkład publiczny ogółem.

Ponadto, na posiedzeniu przekazane zostały informacje o stanie wdrażania PO RYBY 2007-2013 oraz o działaniach informacyjno-promocyjnych w ramach PO RYBY 2007-2013 w bieżącym roku (zawartych w dokumencie pt. „Plan Informacji i Promocji PO RYBY 2007-2013 na rok 2014”).

W spotkaniu oprócz stałego składu Komitetu Monitorującego uczestniczyli również zaproszeni goście, eksperci oraz obserwatorzy.