Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wspólna Polityka Rybołówstwa - konferencja prasowa
środa, 14 maja 2014 r.

Wspólna Polityka Rybołówstwa była tematem dzisiejszej konferencji prasowej sekretarza stanu w MRiRW Kazimierza Plocke. Konferencja została zorganizowana w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Uczestniczył w niej także, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski oraz europoseł Jarosław Wałęsa.

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke podczas konferencji w Gdańsku

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke podczas konferencji w Gdańsku

– Środki finansowe przeznaczone na PO RYBY 2007-2013 to ponad 4 mld zł, z czego 75% to wkład z unijnego budżetu, a 25% to krajowy. Jest to druga, co do wysokości alokacja w Unii Europejskiej, zaraz po Hiszpanii – przypomniał wiceminister Plocke i dodał, że zrealizowano już płatności w wysokości 3, 32 mld zł. Poinformował, że tylko w województwie pomorskim wypłacono 1, 1 mld zł.

– Tutaj najwięcej środków, ponad 346 mln zł, trafiło do rybaków w ramach pomocy publicznej z tytułu zaprzestania działalności połowowej. Zrealizowanych zostało także 113 inwestycji w portach rybackich i przystaniach – dodał sekretarz stanu.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013), opracowany na podstawie rozporządzenia Rady nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r., w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, został zatwierdzony w dniu 16 października 2008 r., decyzją Komisji Europejskiej. Ogólnym celem PO RYBY 2007-2013 jest stworzenie, poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów, konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju polskiego sektora rybackiego. Program ten stał się nie tylko instrumentem, lecz przede wszystkim motorem rozwoju, bowiem obecnie europejskie rybołówstwo musi stawić czoła wielu wyzwaniom i zagrożeniom, a wybór kierunków ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia opłacalności pracującym w tym sektorze, a także zapewnienia przyszłości regionów zajmujących się rybołówstwem.

Szczegółowe cele PO RYBY 2007-2013 to:

  • poprawa konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego sektora rybackiego,
  • zwiększenie i rozwój potencjału rynkowego sektora rybackiego,
  • propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości życia i stanu środowiska na obszarach rybackich,
  • wdrożenie skutecznego sposobu zarządzania i kontroli PO RYBY 2007-2013 oraz poprawa ogólnego potencjału administracyjnego do wdrażania Wspólnej Polityki Rybackiej.

PO RYBY 2007-2013 zakłada realizację ww. celów strategicznych w następujących obszarach priorytetowych:

Oś Priorytetowa 1.

Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej – celem jest dostosowanie polskiej zdolności połowowej do dostępnych zasobów Morza Bałtyckiego, w szczególności poprzez: trwałe lub tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, inwestycje na statkach rybackich oraz rekompensaty społeczno-gospodarcze.

Oś priorytetowa 2.

Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury – ma na celu rozwinięcie oraz modernizację sektora akwakultury i dostosowanie go do perspektyw i oczekiwań rynku, utrzymanie zrównoważonego poziomu działalności w rybołówstwie śródlądowym, a także usprawnienie i unowocześnienie przetwórstwa oraz wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.

Oś Priorytetowa 3.

Środki służące wspólnemu interesowi – ma na celu m.in. usprawnienie organizacji sektora rybackiego poprzez tworzenie nowych i restrukturyzację istniejących organizacji producentów produktów rybnych, budowę i modernizację infrastruktury w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, a także promocję ryb i rynku rybnego.

Oś Priorytetowa 4.

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa – przyczynia się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez łączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, tzw. lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich. Zastosowanie takiego podejścia aktywizuje ludność na obszarach zależnych od rybactwa do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęca do współpracy w ramach wspólnych projektów. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki lokalnym grupom rybackim (LGR) – podmiotom zrzeszającym przedstawicieli sektora prywatnego, w tym szeroko rozumianego sektora rybackiego, sektora publicznego (w tym gminy) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Grupy te realizują działania na rzecz poprawy jakości życia społeczności rybackich, dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybackim oraz promocji regionu i podniesienia jego atrakcyjności.

Oś Priorytetowa 5.

Pomoc techniczna – ma na celu wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację PO RYBY 2007-2013.

PO RYBY 2007-2013 do pewnego stopnia stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzednim okresie programowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Celem SPO „Rybołówstwo i …” było uzyskanie trwałej równowagi pomiędzy stanem zasobów, a poziomem ich eksploatacji, wzmocnienie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, jak również świadczenie pomocy socjalnej rybakom.

Podstawowe ramy prawne do wdrażania PO RYBY 200-2013 stanowi ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241). Postępy wdrażania PO RYBY 2007-2013 przedstawiają załączone tabele (wg stanu na 30 kwietnia 2014 r.).

Na szczególną uwagę zasługują działania realizowane w ramach osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO RYBY 2007-2013. Korzystanie ze środków finansowych przeznaczonych na oś priorytetową 4 PO RYBY 2007-2013 odbywa się za pośrednictwem LGR działających na terenie każdego z 16 województw. Rozdysponowanie kwoty alokacji pomiędzy 48 LGR pozwoliło na zagwarantowanie budżetów pojedynczym grupom w wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. Te środki są przeznaczone na realizację przez beneficjentów różnorakich operacji na danym obszarze zależnym od rybactwa. Zadaniem LGR oprócz szeroko rozumianego doradztwa oraz promocji, jest wybór operacji do dofinansowania, spośród tych, które przedłożą im potencjalni beneficjenci. LGR ma ocenić, które z operacji najpełniej wpisują się w zrównoważony rozwój obszaru zależnego od rybactwa i które przyczynią się do poprawy jakości życia.

W ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 Polska otrzyma mniej pieniędzy niż w latach 2007-2013. Sekretarz stanu Kazimierz Plocke poinformował, że negocjacje Polski z Komisją Europejską w sprawie wysokości środków powinny zakończyć się do 10 czerwca. Dodał, że poszczególne państwa otrzymają kwoty w zależności od wielkości i znaczenia tego sektora w gospodarce narodowej.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020 to ok. 6, 5 mld euro.

W Polsce w rybołówstwie morskim zarejestrowanych jest obecnie 867 jednostek poławiających. Cały nasz sektor rybacki obejmujący: rybołówstwo bałtyckie, dalekomorskie, akwakulturę i przetwórstwo, zatrudnia ok. 30 tys. osób.

Do pobrania:

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wspólna Polityka Rybołówstwa (środki pomocowe) - prezentacja (.pdf 2,84 MB)