Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Spotkanie ze środowiskiem rybackim w Krynicy Morskiej
czwartek, 14 marca 2013 r.

Dnia 11 marca 2013 r. w Krynicy Morskiej odbyło się czwarte spotkanie z cyklu spotkań zorganizowanych przez Pana Kazimierza Plocke Sekretarza Stanu w MRiRW ze środowiskiem rybackim. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony rządowej reprezentowanej przez wiceministra do spraw rybołówstwa Pana Kazimierza Plocke, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rybołówstwa Pana Janusza Wronę oraz naczelników wydziałów związanych z rybołówstwem morskim.

Spotkanie-ze-srodowiskiem-rybackim-w-Krynicy-Morskiej_640x380.jpg

Środowisko naukowe reprezentowali Pan Tomasz Linkowski Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni oraz Pan Bogusław Zdanowski Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. W pierwszej części spotkania Minister poruszył zagadnienia związane z nowym okresem programowania, przedstawił stanowisko Polski w sprawie podziału środków finansowych w nowej perspektywie oraz omówił Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMiR). Następnie Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa przedstawił prezentację pt. Postępy wdrażania PO RYBY 2007 -2013. W ramach prezentacji omówione zostały szeroko kwestie związane z wykorzystaniem środków finansowych w ramach osi priorytetowej 1 i 2, planowanym wsparciem dla rybołówstwa morskiego w nowym funduszu na lata 2014 – 2020 oraz zmianami w prawodawstwie krajowym tj w ustawie o rybołówstwie oraz ustawie o organizacji rynku rybnego. Dodatkowo Pan Janusz Wrona poinformował o zakończeniu procesu ewaluacji w ramach osi priorytetowej 4, która wykazała możliwość realokacji środków niewykorzystanych w ramach osi 4 na inne osie PO RYBY 2007 – 2013 oraz konieczność podjęcia działań naprawczych. Ponadto poruszył zagadnienia związane z możliwością wdrażania w nowym okresie programowania wielofunduszowej strategii oraz przedstawił propozycję podniesienia współczynnika rybackości.

W kolejnym etapie spotkania Minister podkreślił, iż stworzenie rynku rybnego w chwili obecnej jest sprawą fundamentalną dla sektora. Niemniej stworzenie go nie będzie możliwe dopóki środowisko rybackie jest podzielone. Minister poinformował również,
iż zamierza podjąć próbę stworzenia rynku ryby świeżej niemniej liczy na wsparcie zarówno ze strony przetwórców, jak i rybaków w tym zakresie.

W odniesieniu do zagadnień związanych z tzw. „chudym” dorszem odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Linkowski Dyrektor Morskiego Instytut Rybackiego. W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor poinformował, że zjawisko złej kondycji stada dorsza można obserwować co najmniej od kilku lat. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż obecna sytuacja jest wynikiem zachodzących zmian klimatycznych oraz hydrologicznych Morza Bałtyckiego co powoduje zjawisko, iż „dorsz nie podąża za szprotem”.

Odnosząc się do problemu rejestracji małych jednostek rybackich, które powstały z jednostek wycofanych, Naczelnik Wydziału Administracji i Inspekcji Rybackiej poinformował, iż w chwili obecnej administracja ma ograniczone możliwości odmowy rejestracji takich jednostek. Jednakże podjęte zostały starania, aby w nowej ustawie o rybołówstwie powyższe zjawisko uregulować. Środowisko zaproponowało, by nowe łodzie przez okres lat 5 nie mogły ubiegać się o rekompensaty, upatrując w tym głównej przyczyny problemu.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Rybaków Zalewu Wiślanego przedstawili prezentację na temat ekonomii połowów na Zalewie Wiślanym, wskazując iż kwoty połowowe na Zalewie są znacznie niższe niż na Morzu Bałtyckim. Zgłoszony został wniosek do Ministra o zwiększenie kwot połowowych na Zalewie Wiślanym, co zdaniem prelegentów nie wpłynie na zubożenie ogólnej kwoty połowowej gatunków poławianych na Zalewie. Stanowisko Stowarzyszenia poparł Pan Tomasz Linkowski Dyrektor MIR uznając, iż zwiększenie presji na śledzia tarłowego nie spowoduje spadku biomasy tego gatunku.

Co do zagadnień związanych z zarządzaniem kwotami połowowymi przez organizacje producentów Pani Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami poinformowała o rozwiązaniach przewidzianych w nowej ustawie o rybołówstwie umożliwiających organizacjom producentów ryb zarządzanie kwotami ich członków oraz zarządzanie limitem indywidualnym.

Na koniec spotkania Pan Minister podkreślił potrzebę podjęcia wspólnych działań w celu wypracowania jednolitego stanowiska, które mogłoby stanowić wsparcie strony polskiej w negocjacjach z UE w sprawach dotyczących przyszłości rybołówstwa morskiego.