Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Spotkanie podsumowujące realizację zasady „n+2” w roku 2013
środa, 12 lutego 2014 r.

W dniu 6 lutego br. w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zasady „n+2” w roku 2013, którego uczestnikami byli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej oraz wszystkich Instytucji Pośredniczących Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Spotkanie otworzył Pan Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podziękował wszystkim instytucjom za zaangażowanie, dzięki któremu środki przyznane Polsce na lata 2007-2011 zostały w całości rozliczone. Podczas spotkania przedstawiono realizację zasady n+2 w roku 2013 przez poszczególne instytucje oraz omówiono plany i prognozy na lata 2014 - 2015.

Wyróżnieni przedstawiciele spotkania przez Podsekretarza Stanu-Kazimierza Plocke za realizację zasady „n+2"

Wyróżnieni przedstawiciele spotkania przez Podsekretarza Stanu-Kazimierza Plocke za realizację zasady „n+2"

W roku 2013 Polska złożyła do Komisji Europejskiej wnioski o płatność okresową na kwotę 120% limitu finansowego zaplanowanego na ten rok. W związku z powyższym zasada „n+2”, o której mowa w art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), została przekroczona o prawie 24 mln euro.