Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Spotkanie plenarne grupy roboczej ds. opracowywania projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
wtorek, 28 stycznia 2014 r.

W dniu 23 stycznia 2014 roku w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie plenarne grupy roboczej ds. opracowywania projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Obrady miały na celu podsumowanie konsultacji społecznych, które odbyły się od 11 września do 14 października 2013 roku. Podczas trwania konsultacji napłynęło do Departamentu Rybołówstwa około 450 uwag merytorycznych i redakcyjnych, nadesłanych przez 42 podmioty.

Fot. Spotkanie plenarne grupy roboczej ds. opracowywania projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Fot. Spotkanie plenarne grupy roboczej ds. opracowywania projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

W posiedzeniu grupy roboczej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów województw, okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego, Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska oraz przedstawiciele lokalnych grup rybackich.

Pracownicy Departamentu Rybołówstwa przedstawili informacje dotyczące stanu i kierunków negocjacji w zakresie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. Główna część posiedzenia poświęcona została przedstawieniu i analizie nadesłanych uwag do projektu Programu Operacyjnego. Najwięcej czasu poświęcono na omówienie poszczególnych priorytetów zawartych w PO RYBY 2014-2020, w szczególności możliwych do realizacji projektów i ich zakresu. Poruszono również kwestie planowanych rozwiązań systemowych we wdrażaniu perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Wszystkie zgromadzone uwagi i propozycje będą podstawą do modyfikacji projektu PO RYBY 2014-2020, jak również do przygotowania innych dokumentów krajowych, w tym aktów normatywnych, służących jego wdrażaniu.