Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Spotkanie Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na Lata 2014-2020
czwartek, 11 lipca 2013 r.

W dniach 26-27 czerwca b.r. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Ministra ds. opracowania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). W jej skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, środowiska rybackiego oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Do głównych zadań Grupy należeć będzie wypracowywanie, omawianie, analizowanie i konsultowanie rozwiązań w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i innych, związanych z przygotowaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Posiedzenie podzielone było na dwie części. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie plenarne, na którym przedstawiciele MRiRW przedstawili założenia ww. programu, w tym schemat dokumentu, wstępne priorytety finansowe na lata 2014-2020.

Ponadto, uzgodniono dalszy plan prac nad programem, mając na uwadze postępy również prac nad projektem rozporządzenia o EFMR i innymi unijnymi aktami prawnymi. Jednocześnie, w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia prac uzgodniono, że dyskusje co do zasady będą się odbywać w następujących podgrupach tematycznych:

  • rybołówstwo morskie,
  • akwakultura,
  • nauka, kontrola, gromadzenie danych, ochrona środowiska, zintegrowana polityka morska,
  • podejście terytorialne (CLLD),
  • rozwiązania systemowe.

Drugiego dnia odbyły się spotkania dwóch z ww. pięciu podgrup roboczych: do spraw rybołówstwa morskiego oraz do spraw akwakultury i rybołówstwa śródlądowego. Postulaty oraz wnioski z tych spotkań posłużą dalszym pracom merytorycznym nad dokumentem programowym, których efekty zostaną przedstawione na kolejnych posiedzeniach.