Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Spotkania ze środowiskiem rybackim w Ustce oraz Darłowie
środa, 20 lutego 2013 r.

Dnia 18 lutego br. w Ustce oraz Darłowie odbyły się kolejne spotkania z cyklu spotkań zainicjowanych przez Pana Kazimierza Plocke – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze środowiskiem rybackim.

Spotkania-ze-srodowiskiem-rybackim-w-Ustce-oraz-Darlowie_640x380.jpg

W ww. spotkaniach uczestniczyli zarówno przedstawiciele sektora rybackiego związani z rybołówstwem morskim (armatorzy, przetwórcy, rybacy), przedstawiciele instytutów naukowych, jak i przedstawiciele samorządu województwa oraz administracji rządowej. Podczas spotkań poruszono tematy dotyczące m.in. bieżącej sytuacji sektora rybackiego, zmian w prawodawstwie krajowym w zakresie ustawy o rybołówstwie oraz organizacji rynku rybnego, połowów paszowych, założeń Wspólnej Polityki Rybackiej oraz nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Dodatkowo Pan Tomasz Nawrocki - Dyrektor Departamentu Rybołówstwa MRiRW przedstawił multimedialną prezentację na temat efektów wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007- 2013.

W odniesieniu do kwestii połowów paszowych prowadzonych na Morzu Bałtyckim i ich wpływu na zasoby i wielkość dorsza bałtyckiego, postulowano o zmianę prawa na szczeblu unijnym oraz krajowym przez wszystkie państwa nadbałtyckie należące do Unii Europejskiej oraz o uruchomienie programów pomocowych rekompensujących straty ponoszone przez środowisko rybackie. Ustosunkowując się do powyższego Minister Kazimierz Plocke podkreślił, iż strona polska przed podpisaniem traktatu akcesyjnego postulowała o ograniczenie połowów ryb pelagicznych (szprota, śledzia), a argumenty podnoszone przez środowisko dotyczą także jednostek polskich prowadzących takie połowy. Wobec powyższego Wiceminister MRiRW postulował o większą rozwagę przy formułowaniu wniosków poniekąd uderzających w polskich rybaków. Dodatkowo Pan Minister Kazimierz Plocke poinformował środowisko rybackie, iż dnia 25 lutego br. w ramach posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zaplanowane zostało spotkanie z Panią Marią Damanaki Komisarz ds. Morskich i Rybołówstwa, podczas którego omówione zostaną kwestie dotyczące połowów ryb pelagicznych.

Jednocześnie podczas spotkań Minister Kazimierz Plocke wielokrotnie apelował do braci rybackiej o zażegnanie wewnętrznych sporów, które w znacznym stopniu utrudniają organizację rynku rybnego w nowej rzeczywistości. Jednocześnie podkreślił gotowość i potrzebę współpracy ze środowiskiem jako czynnika ułatwiającego negocjacje z przedstawicielami UE w zakresie podziału środków finansowych w nowej perspektywie.

Po przedstawieniu przyjętych przez Parlament Europejski postulatów dot. WPRyb oraz propozycji podziału środków finansowych UE oraz stanowiska strony polskiej podjęta została dyskusja, podczas której przedstawiono szereg poglądów i opinii w powyższym zakresie.