Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Przedłużenie terminu składania wniosków o wybór LGR - 31 marca 2010
środa, 24 lutego 2010 r.

W związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym dotyczącym rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłuża termin składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” do dnia 31 marca 2010 r.

Oznacza to, że wnioski złożone przed dniem wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia oceniane będą zgodnie z dotychczasowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wnioski złożone po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia oceniane będą zgodnie z nowymi przepisami. Formularz wniosku zostanie zmieniony i dostosowany do nowych przepisów.