Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r.

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstąpiło od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu.

Analiza i ocena skutków środowiskowych związanych z wdrażaniem Programu, przeprowadzona w 2008 r. wskazuje, że „oddziaływanie na środowisko większości zamierzeń możliwych do realizacji w ramach Programu, nie będzie powodować znaczących skutków środowiskowych”.

Przedmiotowa zmiana PO RYBY 2007–2013 zakłada przesunięcie środków finansowych:

  • z osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w kwocie 4 066 760 euro (wkład EFR – 3 050 070 euro);
  • z osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, w kwocie 1 241 560 euro (wkład EFR – 931 170 euro);

na rzecz:

  • osi priorytetowej 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, w kwocie 4 826 320 euro (wkład EFR – 3 619 740 euro);
  • osi priorytetowe 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, w kwocie 482 000 euro (wkład EFR – 361 500 euro).

Taka zmiana nie spowoduje znacznego oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ww. ustawy.