Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Nabór wniosków w ramach Środka 3.1
poniedziałek, 25 czerwca 2012 r.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi w zakresie Środka 3.1 Działania wspólne.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 49a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 161, poz. 1285 z późn. zm.) informuje, iż w dniach od 6 lipca do 3 sierpnia 2012 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie środka 3.1 Działania wspólne na realizację operacji wymienionych w § 3, 4, 5, 6 ww. rozporządzenia, przy czym przez pierwsze 14 dni terminu naboru wniosków, tj. w dniach od 6 do 19 lipca 2012 r. włącznie mogą być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie na realizację operacji wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia, w zakresie dotyczącym działalności uznanych organizacji producentów obejmujących tworzenie tych organizacji lub ich restrukturyzację, a także opracowanie lub realizację planów poprawy jakości, o których mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce "PO Ryby 2007-2013".

Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.