Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Konferencja „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”
środa, 3 lipca 2013 r.

W dniach 25-26.06 br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obyła się Konferencja pt. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”. W ww. spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa MRiRW, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR, FARNET jak również przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich oraz Samorządów Województw.

Konferencja-Rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-w-przyszlej-perspektywie-finansowej-na-lata-2014-2020_640x380.jpg

Głównym celem pierwszego dnia konferencji było przedstawienie rozwiązań dotyczących wsparcia grup rybackich w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Przedstawiciele MRiRW oraz MRR omówili przepisy dotyczące podejścia Osi 4 w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dot. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. Wskazano, iż odwołują się one do przepisów rozporządzenia „ramowego” (rozporządzenie to zawiera wspólne przepisy dla wszystkich funduszy na lata 2014-2020), które tworzy jednolite podejście do inicjatywy LEADER w zakresie wszystkich funduszy (tzw. CLLD – Community Led Local Development czyli Rozwój lokalny kierowany przez społeczność). Projektowana regulacja przewiduje wsparcie dla lokalnych grup działania (LGD) w sektorze rybołówstwa oraz realizacji przez LGD lokalnych strategii rozwoju. W nowym Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach Osi 4 wsparcie obejmować będzie:

  1. Wspieranie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich zwłaszcza w innych sektorach gospodarki morskiej;
  2. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska naturalnego na obszarach rybackich, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
  3. Promowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, w tym morskiego dziedzictwa kulturowego;
  4. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Drugi dzień konferencji upłynął pod znakiem warsztatów roboczych prowadzonych przez przedstawicielkę FARNET Panią Urszulę Budzich-Tabor.W ich czasie przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich oraz Samorządów Województw dyskutowali na temat szans i wyzwań czekających LGR w nowym okresie programowania UE, oraz starali się wypracować rozwiązania mogące pomóc we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju na obszarach zależnych od rybactwa w nowej perspektywie finansowej.