Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Komunikat odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
czwartek, 28 lipca 2011 r.

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstąpiło od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu.

Analiza i ocena skutków środowiskowych związanych z wdrażaniem Programu, przeprowadzona w 2008 r. wskazuje, że oddziaływanie na środowisko większości zamierzeń możliwych do realizacji w ramach Programu, nie będzie powodować znaczących skutków środowiskowych.

Przedmiotowa zamiana Programu ma na celu jedynie powiększenie alokacji przyznanej na rzecz środka 2.2. Działania wodno – środowiskowe osi priorytetowej 2 oraz na rzecz środka 3.1. Działania wspólne osi priorytetowej 3, ustanowienie maksymalnej kwoty dofinansowania dla każdego statku rybackiego w wysokości 90% stawki ustanowionej za trwałe zaprzestanie działalności połowowej w ramach środka 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność osi priorytetowej 1 oraz zniesienie progu 75% dostępnej alokacji środków finansowych przyznanych na środek 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb osi priorytetowej 2 przeznaczonych na realizacje operacji przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Tym samym nie spowoduje znacznego oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ww. ustawy.