Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Komunikat odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
piątek, 30 listopada 2012 r.

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstąpiło od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu.

Analiza i ocena skutków środowiskowych związanych z wdrażaniem Programu, przeprowadzona w 2008 r. wskazuje, że „oddziaływanie na środowisko większości zamierzeń możliwych do realizacji w ramach Programu, nie będzie powodować znaczących skutków środowiskowych”

Przedmiotowa zamiana Programu ma na celu jedynie przesunięcie środków finansowych w kwocie 21 768 144 euro1 (około 89,7 mln zł) z osi priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej na rzecz:

a. osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury w kwocie 14 512 096 euro oraz

b. osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesów w kwocie 7 256 048 euro.

Taka zmiana nie spowoduje znacznego oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ww. ustawy.

----------------

1kurs średni euro 4,1207 wg ECB (stan na dzień 30 lipca 2012 r.)