Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Komunikat odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
poniedziałek, 8 września 2014 r.

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstąpiło od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu.

Analiza i ocena skutków środowiskowych związanych z wdrażaniem Programu, przeprowadzona w 2008 r. wskazuje, że „oddziaływanie na środowisko większości zamierzeń możliwych do realizacji w ramach Programu, nie będzie powodować znaczących skutków środowiskowych”.

Przedmiotowa zmiana Programu zakłada przesunięcie środków finansowych z osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi na rzecz osi priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w kwocie  7 470 416 euro[1] – wkład publiczny ogółem.

Taka zmiana nie spowoduje znacznego oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ww. ustawy.

--------

[1]) Kurs euro 4,1983 według kursu ECB z dnia 26 marca 2014 r., po zaokrągleniu do pełnych euro.