Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Komunikat odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
piątek, 18 grudnia 2015 r.

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235. z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu.

przeprowadzona w 2008 r. wskazuje, że „oddziaływanie na środowisko większości zamierzeń możliwych do realizacji w ramach Programu, nie będzie powodować znaczących skutków środowiskowych".

Przedmiotowa zmiana Programu zakłada przesunięcie środków finansowych z:

  • z osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w łącznej w kwocie 2 380 955 euro (1 785 716 euro wkład EFR)

na rzecz:

  • osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury w kwocie 2 380 954 euro (1 785 715 euro wkład EFR)
  • osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi w kwocie 1 euro (1 euro wkład EFR).

Taka zmiana nie spowoduje znacznego oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ww. ustawy.