Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Komunikat dotyczący spotkania w dniu 7 stycznia br. w sprawie osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013
poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.


W dniu 7. 01 br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników Departamentu Rybołówstwa z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich, w związku z planowanym powierzeniem samorządowi województwa funkcji instytucji pośredniczącej dla osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.
Celem spotkania było omówienie roli oraz zadań, jakie wykonywać będą urzędy marszałkowskie w ramach wdrażania osi 4, jak również dyskusja nad przygotowywanymi przez pracowników Departamentu Rybołówstwa założeniami aktów normatywnych dotyczących rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.
Dyrektor Departamentu Rybołówstwa Pan Roman Wenerski poinformował o stanie prac nad ustawą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu. Przedstawione także zostały najważniejsze mechanizmy realizacji osi 4 oraz zadania, które zgodnie z projektowaną ustawą zostaną delegowane na urzędy marszałkowskie tj. m.in. informowanie beneficjentów o możliwościach, jakie daje oś 4 oraz ocena wniosków o dofinansowanie i kontrola realizacji operacji (projektów) w ramach podpisanych umów o dofinansowanie.
W trakcie kilkugodzinnej dyskusji przedstawiciele urzędów marszałkowskich zgłosili szereg uwag dotyczących projektowanych rozwiązań, które zostaną wzięte pod uwagę podczas prac legislacyjnych.
Zastępca dyrektora Departamentu Rybołówstwa Pan Janusz Wrona zadeklarował organizację kolejnych spotkań z przedstawicielami urzędów marszałkowskich. Poprosił również zebranych o przesyłanie wszelkich wskazówek i postulatów do pracowników Departamentu Rybołówstwa.