Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Instrument RLKS w ramach Priorytetu 4 EFMR
czwartek, 22 maja 2014 r.

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – to temat konferencji, którą otworzył dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke podczas konferencji pt. Instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke podczas konferencji pt. Instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Konferencja zorganizowana została w ramach Priorytetu 4 Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 -2020.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich, Samorządów Województwa, Farnet Support Unit oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Głównym celem spotkania było przedstawienie wypracowanych założeń dotyczących Instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, który wywodzi się ze stosowanego obecnie podejścia Leader w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz osi priorytetowej 4 w zakresie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Nową cechą tego instrumentu jest rozszerzenie jego zastosowania na politykę spójności UE.

Jutro, w drugim dniu spotkania, przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich wezmą udział w szkoleniu poświęconym opracowywaniu Lokalnych Strategii Rozwoju na nowy okres programowania.