Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Informacje dotyczące procesu wyboru LGR do realizacji LSROR
czwartek, 17 czerwca 2010 r.

W trakcie naboru wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) złożono 61 wniosków, w tym 21 na tzw. „starych” zasadach tzn. według przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 36, poz. 200).

Spośród wszystkich wniosków 10 zostało złożonych przez stowarzyszenia, których obszar działania obejmuje tereny nadmorskie, natomiast pozostałe 51 zostało złożonych przez stowarzyszenia, których obszar działania obejmuje tereny, na których prowadzone jest rybactwo śródlądowe.

Złożone w ramach naboru wnioski opiewają na łączną kwotę ok. 1 mld 580 mln zł. Poniższa tabela przedstawia ilość złożonych wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR z podziałem na poszczególne województwa.

Lp.

Województwo

Ilość złożonych wniosków

1.

Województwo Dolnośląskie

2

2.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

6

3.

Województwo Lubelskie

3

4.

Województwo Lubuskie

5

5.

Województwo Łódzkie

1

6.

Województwo Małopolskie

2

7.

Województwo Mazowieckie

3

8.

Województwo Opolskie

1

9.

Województwo Podkarpackie

3

10.

Województwo Podlaskie

1

11.

Województwo Pomorskie

8

12.

Województwo Śląskie

2

13.

Województwo Świętokrzyskie

3

14.

Województwo Warmińsko-Mazurskie

6

15.

Województwo Wielkopolskie

5

16

Województwo Zachodniopomorskie

10

Obszar objęty lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich przygotowanymi przez stowarzyszenia, które złożyły wnioski obrazuje załączona mapa.

W chwili obecnej przeprowadzana jest weryfikacja formalna wniosków, która polega na:

  • sprawdzeniu czy stowarzyszenie spełnia podstawowe warunki aby złożony przez nie wniosek mógł podlegać dalszemu procedowaniu;
  • stwierdzeniu czy złożony wniosek jest zgodny z kryteriami dostępu,

przyznaniu punktów w ramach oceny formalnej LGR.