Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Informacja o podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwóch rozporządzeń dotyczących osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013
środa, 30 września 2009 r.

W dniu 29 września 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa
oraz rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
. Rozporządzenia te umożliwią wdrożenie osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Pierwsze z nich reguluje wybór lokalnych grup rybackich do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Wyboru tego dokona minister właściwy do spraw rybołówstwa, którym według obowiązującego stanu prawnego jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Drugie rozporządzenie reguluje zakres zadań samorządu województwa, który w ramach osi priorytetowej 4 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.

Podpisane rozporządzenia zostały skierowane do publikacji i w dniu 30 września 2009 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Z chwilą ich opublikowania rozporządzenia weszły w życie.