Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Informacja dotycząca wyboru lokalnych grup rybackich do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich
czwartek, 14 października 2010 r.

W dniu 12 października b.r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował listę zawierającą ocenę punktową lokalnych grup rybackich dokonaną w ramach weryfikacji wniosków o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) złożonych przez stowarzyszenia z obszaru całej Polski. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona została przez Zespół opiniujący powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład którego weszli przedstawiciele ministerstwa oraz samorządu województw.

Podczas weryfikacji ustalono, że 13 z 61 złożonych przez stowarzyszenia wniosków nie spełniło wymogów formalnych i w stosunku do nich podjęto decyzję o nie poddawaniu ich ocenie merytorycznej.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wyboru LGR dokonuje się do wyczerpania środków finansowych wskazanych w zaproszeniu do składania wniosków na wybór LGR do realizacji LSROR. Kwota środków wskazana w zaproszeniu do składania wniosków z dnia 30 października 2009 r. opiewa na 798 692 720 złotych.

Suma środków na realizację LSROR ustalona została na podstawie „wskaźnika rybackości”, tj. liczby przedstawicieli sektora rybackiego w stosunku do liczby mieszkańców ustalonej podczas oceny formalnej wniosków oraz na podstawie liczby uzyskanych punktów dla stowarzyszeń, które złożyły wnioski po wejściu w życie nowelizacji ww. rozporządzenia, tj. po dniu 9 marca b.r.

Mając na uwadze powyższe, do realizacji LSROR wybranych zostało 26 stowarzyszeń, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach wspomnianej oceny LGR i LSROR. Jednocześnie w przypadku LGR, znajdujących się na pozycjach 26 i 27 poniższej listy, które uzyskały taką samą liczbę punktów o wybraniu do realizacji LSROR decydował ww. „wskaźnik rybackości”.

Poniżej przedstawiona jest lista wszystkich LGR, których wnioski poddane zostały ocenie formalnej i merytorycznej wraz z liczbą punktów uzyskanych podczas poszczególnych etapów weryfikacji, sumą punktów uzyskanych przez LGR oraz kwotą budżetu obliczoną dla każdego stowarzyszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie serdecznie podziękować wszystkim stowarzyszeniom, które wzięły udział w pierwszym konkursie za zaangażowanie i pracę w przygotowanie złożonych wniosków oraz pogratulować LGR, które zostały wybrane do realizacji LSROR.

Jednocześnie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie poinformować, że planowane jest ogłoszenie drugiego naboru wniosków, co będzie miało miejsce w najszybszym możliwym terminie.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Lista LGR poddanych ocenie i weryfikacji (.xls 51,71 kB)