Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Informacja dotycząca terminu zakończenia weryfikacji wniosków o wybór stowarzyszeń do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich
wtorek, 20 lipca 2010 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z treścią Zaproszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR), z dnia 30 października 2009 r. termin rozpatrywania ww. wniosków obejmował 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków.

Mając na uwadze fakt, że okres ten upłynął w dniu 30 czerwca b.r., MRiRW uprzejmie informuje , że zgodnie z ww. zaproszeniem, w przypadku konieczności uzupełnienia przez stowarzyszenie wniosku lub złożenia przez nie niezbędnych dla dalszego procedowania wyjaśnień, okres ten wstrzymuje bieg danej sprawy.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem stowarzyszeń możliwością realizacji operacji poprzez oś 4 PO RYBY 2007-2013, złożono 61 wniosków o wybór lokalnych grup rybackich. Od momentu zamknięcia konkursu do dnia dzisiejszego trwa weryfikacja złożonych wniosków. Jednakże znaczna większość z nich wymaga złożenia przez stowarzyszenia uzupełnień i wyjaśnień, związanych z załączoną do wniosku dokumentacją. Mając na uwadze powyższe, wnioskodawcy, co do których w trakcie weryfikacji pojawiła lub pojawi się konieczność dokonania uzupełnień/wyjaśnień informowani będą w formie pisemnej przez Instytucję Zarządzającą PO RYBY 2007-2013.

Jednocześnie MRiRW uprzejmie informuje, że ostateczna decyzja odnośnie wyników weryfikacji przedmiotowych wniosków, jak też stowarzyszeń, z którymi Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 podpisze umowy na realizację LSROR podjęta będzie niezwłocznie po zakończeniu procesu weryfikacji wniosków oraz otrzymaniu od stowarzyszeń niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosku.

Mając na uwadze powagę sprawy, jak również chęć jak najszybszego uruchomienia pomocy finansowej w ramach osi 4 programu operacyjnego, Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013, dąży do zakończenia weryfikacji w jak najkrótszym terminie.