Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Informacja dotycząca rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.
czwartek, 30 września 2010 r.

W dniu 28 września 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1194).

Zmiana ta umożliwi zagospodarowanie kwoty połowowej 831,5 tony dorsza, jaka została po dokonaniu pomniejszenia ogólnej kwoty połowowej dorsza z podobszaru 25-32 Morza Bałtyckiego o przypadający na bieżący rok zwrot przełowienia.

Podział zostanie dokonany na zasadach określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.

Ponadto, rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2010 r. wprowadza zmianę polegającą na nałożeniu na armatorów obowiązku składania wraz z wnioskiem o dodatkową kwotę połowową również wniosku o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego. Pozwoli to na skrócenie procedury administracyjnej o etap wydawania decyzji przyznających dodatkową kwotę połowową dorsza i szybsze wydanie armatorom specjalnych zezwoleń połowowych. Tym samym armatorzy szybciej otrzymają możliwość wykorzystania dodatkowej kwoty połowowej dorsza.