Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Apel do beneficjentów Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe PO RYBY 2007-2013
środa, 10 października 2012 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z nowelizacją rozporządzenia do osi priorytetowej 2 PO RYBY 2007-2013 dotyczącą możliwości uzyskania jednorazowej wypłaty pomocy w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powodowany troską o właściwą realizację planu finansowego PO RYBY 2007-2013, apeluje do Państwa o aneksowanie już zawartych umów w celu otrzymania takiej rekompensaty jednorazowo za cały okres pozostały do zrealizowania zobowiązań wodno-środowiskowych.

Podpisywanie takich aneksów przyczyni się do pełnego wykorzystania środków finansowych przyznanych Polsce do wydatkowania do końca 2012 roku. Należy podkreślić, że stanowi to żywotny interes naszego kraju. Lepsze wykorzystanie środków w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013 może przyczynić się do otrzymania wyższych środków finansowych dla hodowców ryb w ramach kolejnego okresu programowania 2014-2020. Pamiętajmy, że rybactwo to nie tylko zawód, ale i sposób życia ukształtowany wielowiekową tradycją. Pomoc finansowa udzielona stawowym gospodarstwom hodowlanym zapewni wzmocnienie sektora, a także w znaczny sposób przyczyni się do utrzymania miejsc pracy osób w nim zatrudnionych.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości otrzymania rekompensaty jednorazowo za cały okres pozostały do zrealizowania zobowiązań wodno-środowiskowych, które w znacznym stopniu przyczynić się mają do zniwelowania trudności związanych z prowadzeniem rybackiej gospodarki hodowlanej, w związku z koniecznością wypełniania zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej.

Dlatego też Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierując się dalszą troską o zrównoważony rozwój akwakultury jako ważnej gałęzi działalności gospodarczej sektora rybactwa, zachęca Państwa do jak najszybszego aneksowania zawartych umów celem otrzymania jednorazowej rekompensaty za okres pozostały do zrealizowania zobowiązań wodno-środowiskowych.