Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Nabór wniosków w ramach Środka 3.1
piątek, 20 lutego 2015 r.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwaw sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowaniew ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach osi priorytetowej 3 „Środki służące wspólnemu interesowi” w zakresie środka 3.1 „Działania wspólne” na realizację operacji przez organizacje producentów i ich związki, polegających na:

restrukturyzacji uznanych organizacji producentów oraz inwestycjach w sprzęt i infrastrukturę związanych z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa, lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 49a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U z 2013 r. poz. 1221)  informuje, iż w dniach od  10 marca 2015 r.  do 23 marca 2015 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie środka 3.1 "Działania wspólne" na realizację operacji wymienionych:

1. w §  3 ww. rozporządzenia w zakresie działalności uznanych organizacji producentów, obejmującym restrukturyzację uznanych organizacji producentów;

2. w § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia w zakresie działań przyczyniających się do eksploatowania ekosystemów wodnych w sposób przyjazny środowisku, obejmujących inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związane z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa, lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane wyłącznie przez podmioty wymienione w  § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia tj. organizacje producentów i ich związki.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie na koszty kwalifikowalne poniesione w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO Ryby 2007-2013”.

Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.