Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020
wtorek, 29 stycznia 2013 r.

Aktualności

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (uzupełnienie)

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,74 MB)

Projekt Programu Operacyjnego„Rybactwo i Morze” (wersja wrzesień 2014 roku)

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,51 MB)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,49 MB)

Dokumenty

Wytyczne dla podmiotów lokalnych dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,26 MB)

W dniu 20 maja 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1).

Odnośnik otwierany w nowym oknie Rozporządzenie EFMR nr 508/2014 (wersja w j. polskim) (.pdf 1,51 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Rozporządzenie EFMR nr 508/2014 (wersja w j. angielskim) (.pdf 1,3 MB)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz treść rozporządzenia (.pdf 2,57 MB)

-----------

Tekst pierwotny Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego -

Częściowe podejście ogólne Rady ws. EFMR (english version) -

 

Opracowania

Informacja w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2014-2020 (kwiecień 2013 r.)

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 411,14 kB)

Analiza stanu infrastruktury w portach rybackich i przystaniach pod kątem dalszych potrzeb inwestycyjnych

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 3,07 MB)

Załacznik nr 9 do Analizy

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 4,27 MB)