Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

piątek, 18 grudnia 2015 r.

Komunikat odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235. z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu.

poniedziałek, 27 lipca 2015 r.

Szkolenie w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” organizuje cykl jednodniowych, bezpłatnych szkoleń kierowanych do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.